ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสโตร์นี้และผู้ให้บริการคือ ONEBRAND TRADING LIMITED นั่งอยู่ในลอนดอน ที่อยู่ Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus ซึ่งจดทะเบียนในการจดทะเบียนบริษัท สามารถติดต่อผู้ประกอบการผ่านแบบฟอร์มการติดต่อเฉพาะได้ที่ บุ๊กมาร์ก: „CONTACT” ที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ Operator: https://th.healthlabs.shop/

สารบัญ:

 1. ข้อกำหนดทั่วไป
 2. บริการอิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์เน็ตสโตร์
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าสู่ข้อตกลงการขาย
 4. วิธีและวันที่ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์
 5. ค่าใช้จ่าย วิธีการ และวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์
 6. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 7. การรับประกันความพอใจเป็นพิเศษ
 8. วิธีการที่ไม่ใช่การพิจารณาคดีของการตรวจสอบการร้องเรียนและการเรียกร้องและกฎของการเข้าถึงขั้นตอนเหล่านี้
 9. สิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลง
 10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
 11. ความละเอียดขั้นสุดท้าย
 12. สิ่งที่แนบมา
 1. ข้อกำหนดทั่วไป

  1. ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ระบุถึงทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ใช้อินเทอร์เน็ตสโตร์ เว้นแต่บทบัญญัติบางประการของระเบียบข้อบังคับจะกำหนดเป็นอย่างอื่นและระบุถึงผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเท่านั้น
  2. ร้านอินเทอร์เน็ตดำเนินการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและโภชนาการ (J. of Laws 2006 ฉบับที่ 171 ข้อ 1225 พร้อมการแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาและของชำในรูปแบบ ของแคปซูล ยาเม็ด ถุงแป้ง หลอดหรือขวดที่มีหยดและในรูปแบบอื่นๆ จุดประสงค์ของพวกเขาเป็นเพียงการเสริมอาหารของลูกค้าด้วยวิตามิน แร่ธาตุ หรือสารอื่นๆ ที่มีผลทางโภชนาการหรือผลทางสรีรวิทยาอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีจำหน่ายในอินเทอร์เน็ตสโตร์และไม่สามารถจำหน่ายได้ และไม่ถือเป็นการทดแทนผลิตภัณฑ์ยาที่แพทย์สั่งจ่ายให้กับลูกค้า
  3. ร้านอินเทอร์เน็ตดำเนินการและจัดการโดยผู้ประกอบการ ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ ประสานงานและดำเนินการติดต่อกับลูกค้า จัดลงนามในข้อตกลงการขาย รวมการสรุปข้อตกลงการขายกับระบบการเก็บค่าธรรมเนียมและเรียกเก็บเงินในบัญชี ของข้อตกลงการขายที่สรุปไว้
  4. คู่สัญญาของข้อตกลงการขายคือผู้ขายที่ระบุไว้ในข้อบังคับ เฉพาะผู้ขายเท่านั้นที่ต้องรับผิดต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลงในการขาย ผู้ประกอบการไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงการขาย ดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดในการดำเนินการตามข้อตกลง ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการและการจัดการร้านอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการดำเนินการในชื่อและในนามของผู้ขาย
  5. คำจำกัดความ:
   1. วันทำการ – ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันที่ไม่มีงานทำตามกฎหมาย
   2. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ - บริการอิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์มโต้ตอบที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตสโตร์ทำให้สามารถสั่งซื้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในตะกร้าอิเล็กทรอนิกส์และระบุเงื่อนไขของสัญญาเช่า รวมทั้งวิธีการจัดหาและชำระเงิน
   3. แบบฟอร์มการติดต่อ – บริการอิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์มโต้ตอบ มีอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตในบุ๊กมาร์กที่กล่าวถึงในบทนำของระเบียบ ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถามคำถาม การรับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ซับซ้อน , การร้องเรียน, การยื่นคำแถลงการบอกเลิกข้อตกลง;
   4. ลูกค้า - (1) บุคคลธรรมดาที่มีความสามารถเต็มรูปแบบของกิจกรรมทางกฎหมาย และในกรณีที่กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลผูกพันโดยทั่วไปมองเห็นได้ บุคคลธรรมดาที่มีความสามารถจำกัดในกิจกรรมทางกฎหมาย (2) บุคคลธรรมดา หรือ (3) หน่วยขององค์กรที่ไม่มีบุคลิกทางกฎหมายที่มีความสามารถทางกฎหมายตามกฎหมาย - ใครเข้าหรือตั้งใจที่จะทำข้อตกลงการขายกับผู้ขาย หรือใครใช้หรือตั้งใจที่จะใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
   5. ประมวลกฎหมายแพ่ง – ประมวลกฎหมายแพ่ง กฎหมายวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2507 (กล่าวคือ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 J. แห่งกฎหมาย พ.ศ. 2561 ข้อ 1025 พร้อมการแก้ไขเพิ่มเติม)
   6. จดหมายข่าว – บริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการจัดจำหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการจัดหาให้ผ่านอีเมลล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าทุกคนได้รับเนื้อหาที่เป็นวงจรของจดหมายข่าวฉบับต่อๆ ไป ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าใหม่ และโปรโมชั่นใน อินเทอร์เน็ตสโตร์
   7. PRODUCT - สิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในอินเทอร์เน็ตสโตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงการขายระหว่างลูกค้าและผู้ขาย
   8. ข้อบังคับ - ข้อกำหนดและข้อบังคับเหล่านี้ไอออนของอินเทอร์เน็ตสโตร์
   9. INTERNET STORE - Internet Store ให้บริการภายใต้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: https://healthlabsparm.com ซึ่งดำเนินการและจัดการโดย โอเปอเรเตอร์
   10. ผู้ขาย–
   11. ผู้ให้บริการ / ผู้ให้บริการ – นิติบุคคลที่ระบุในบทนำของระเบียบนี้
   12. ข้อตกลงการขาย - ข้อตกลงการขายผลิตภัณฑ์ได้ข้อสรุปหรือจะสรุประหว่างลูกค้าและผู้ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตสโตร์
   13. บริการอิเล็กทรอนิกส์ - บริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการในนามของลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตสโตร์
   14. กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภค กฎหมาย – หมายถึงกฎหมายของวันที่ 30 พฤษภาคม 2014 ว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภค (J. of Laws No. 2014 ข้อ 827 พร้อมการแก้ไขเพิ่มเติม)
   15. คำสั่งซื้อ - การประกาศของลูกค้าเกี่ยวกับเจตจำนงที่ทำผ่านโอเปอเรเตอร์ด้วยแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและตั้งใจโดยตรงที่จะเข้าสู่ข้อตกลงการขายผลิตภัณฑ์กับผู้ขาย
 2. บริการอิเล็กทรอนิกส์ในร้านอินเทอร์เน็ต

  1. ในอินเทอร์เน็ตสโตร์ มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้: แบบฟอร์มการสั่งซื้อและจดหมายข่าว
   1. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ - การใช้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อจะเริ่มขึ้นในขณะที่ลูกค้าเพิ่มสินค้าชิ้นแรกลงในตะกร้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต คำสั่งซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าปฏิบัติตามสองขั้นตอนต่อมาพร้อมกัน - (1) ในการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและ (2) เมื่อคลิกช่อง "ยืนยันการสั่งซื้อ" ในเว็บไซต์ Internet Store หลังจากกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ - จนถึงขณะนี้ มีตัวเลือกในการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แนะนำแต่ละรายการ (ในการดำเนินการนี้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงและข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Internet Store) จำเป็นที่ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ: ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่ (ถนน, เลขที่บ้าน/อพาร์ตเมนต์, รหัสไปรษณีย์, เมือง, ประเทศ), อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการขาย: ผลิตภัณฑ์ /s, จำนวนสินค้า/s, สถานที่และวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์, วิธีการชำระเงิน แบบฟอร์มคำสั่งซื้อไม่ได้ระบุถึงตัวเลือกในการตั้งชื่อลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภคและหมายเลข NIP ของลูกค้า ในกรณีที่ส่งแบบฟอร์มคำสั่งซื้อโดยลูกค้าดังกล่าว ข้อมูลรวมถึงชื่อลูกค้าและ NIP ควรเสริมผ่านแบบฟอร์มการติดต่อเพื่อให้สามารถออกใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องได้
    1. บริการอิเล็กทรอนิกส์ - แบบฟอร์มการสั่งซื้อ ให้บริการฟรีและมีลักษณะเป็นเอกพจน์และสิ้นสุดในขณะที่ทำการสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์มนี้หรือในช่วงเวลาของการหยุดทำการสั่งซื้อก่อนหน้านี้และด้วยการสนับสนุนจาก ลูกค้า
   2. จดหมายข่าว – การใช้จดหมายข่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการให้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการส่งจดหมายข่าวฉบับต่อๆ ไป ในช่องเฉพาะของแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและการให้ความยินยอมในการรับข่าวดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ รูปร่าง .
    1. บริการจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการฟรีโดยไม่จำกัดเวลา ลูกค้ามีตัวเลือกเมื่อใดก็ได้และไม่ต้องให้เหตุผลในการออกจากระบบจดหมายข่าว (การลาออกของจดหมายข่าว) โดยคลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏในจดหมายข่าวทุกฉบับหรือผ่านแบบฟอร์มติดต่อ
   3. แบบฟอร์มติดต่อ - บริการนี้อนุญาตให้ติดต่อผู้ประกอบการและต้องเลือกหัวข้อที่ลูกค้าติดต่อและให้อีเมล โดยที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขายสามารถติดต่อลูกค้าได้ แบบฟอร์มยังช่วยให้อธิบายเหตุผลในการติดต่อได้กว้างขึ้น (รวมถึงเช่น การกล่าวคำชี้แจงหรือถามคำถาม) และการเพิ่มไฟล์แนบ
    1. แบบฟอร์มติดต่อบริการอิเล็กทรอนิกส์มีให้ฟรีและมีลักษณะเฉพาะและสิ้นสุดเมื่อคลิกไอคอน "ส่ง" หรือในขณะที่ลูกค้าหยุดใช้แบบฟอร์มนี้ก่อนหน้านี้
  2. ข้อกำหนดทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับความร่วมมือกับระบบข้อมูลทางไกล ซึ่งผู้ให้บริการใช้: (1) คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ (2) การเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (3) อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์: Mozilla Firefox ในเวอร์ชัน 17.0 ขึ้นไป, Internet Explorer ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป, Opera ในเวอร์ชัน 12.0 ขึ้นไป, Google Chrome ในเวอร์ชัน 23.0 และสูงกว่า, Safari ในเวอร์ชัน 5.0 และสูงกว่า, Microsoft Edge ในเวอร์ชัน 25.10586.0.0 และสูงกว่า; (4) ความละเอียดหน้าจอขั้นต่ำที่แนะนำ: 1024x768; (5) เปลี่ยนตัวเลือกในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เพื่อบันทึกไฟล์คุกกี้และให้บริการ Javascript
  3. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสโตร์ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิ์ส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้รับและบุคคลที่สาม ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแนะนำข้อมูลตามสถานะจริง ห้ามมิให้ลูกค้านำเสนอเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
  4. วิธีจัดการกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการอิเล็กทรอนิกส์:
   1. ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ให้บริการ aและการร้องเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของร้านอินเทอร์เน็ต (ยกเว้นขั้นตอนการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ซึ่งระบุไว้ในข้อ 6 ของระเบียบ) ลูกค้าอาจส่งไปยังผู้ให้บริการผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ
  5. ขอแนะนำว่าลูกค้าให้ข้อมูลต่อไปนี้ในคำอธิบายการร้องเรียน: (1) ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทและวันที่ของการไม่ปฏิบัติตาม; (2) การเรียกร้องของลูกค้า; และ (3) รายละเอียดการติดต่อของผู้ร้องเรียน (4) หมายเลขคำสั่งซื้อ - ผู้ให้บริการจะตรวจสอบข้อร้องเรียนได้ง่ายขึ้น ข้อกำหนดที่ให้ไว้ในประโยคก่อนหน้าเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการร้องเรียนที่ยื่นแตกต่างไปจากคำอธิบายที่แนะนำ
  6. การตอบสนองของผู้ให้บริการต่อการร้องเรียนจะเกิดขึ้นทันที ไม่ช้ากว่าภายใน 14 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ทำการร้องเรียน
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าสู่ข้อตกลงการขาย

  1. การสรุปข้อตกลงการขายระหว่างลูกค้าและผู้ขายเกิดขึ้นในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของข้อบังคับ
  2. ราคาผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในเว็บไซต์ Internet Store และรวมภาษีแล้ว ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในเว็บไซต์ของร้านอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับราคาและภาษีสำหรับสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องของการสั่งซื้อ (รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่ง การจัดหาและค่าธรรมเนียมไปรษณีย์) และเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และหากไม่สามารถกำหนดได้ ขนาดของค่าธรรมเนียม - เกี่ยวกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย - ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ และในขณะที่ลูกค้าประกาศความตั้งใจที่จะผูกพันตามข้อตกลงการขาย
  3. ข้อมูลที่อยู่ในไซต์ทั้งหมดของ Internet Store ไม่ถือเป็นข้อเสนอตามมาตรา 66 § 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง แต่เพียงคำเชิญให้เข้าสู่ข้อตกลงการขาย
  4. ขั้นตอนการทำสัญญาขายในอินเทอร์เน็ตสโตร์ด้วยแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
   1. การเข้าสู่ข้อตกลงการขายระหว่างลูกค้าและผู้ขายเกิดขึ้นหลังจากการยื่นคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้โดยลูกค้าในร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต ตามข้อ 2.1.1 ของระเบียบ ผู้ประกอบการยืนยันว่าได้รับแล้วเสร็จ และหลังจากนั้น ยอมรับข้อกำหนดของข้อบังคับ
   2. เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว ผู้ประกอบการก็ยืนยันการรับคำสั่งซื้อทันที จากนั้นจึงยอมรับคำสั่งซื้อเพื่อให้ผู้ขายเสร็จสิ้น การยืนยันการรับคำสั่งซื้อและการยอมรับเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยผู้ประกอบการส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้าไปยังที่อยู่ที่ได้รับโดยลูกค้าในขณะที่ทำการสั่งซื้อ ซึ่งอย่างน้อยก็มีการประกาศของผู้ขายในการรับคำสั่งซื้อ การยอมรับ และการยืนยันการเข้าทำสัญญาการขาย ในช่วงเวลานี้ เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลที่กล่าวถึงข้างต้น ข้อตกลงการขายระหว่างลูกค้าและผู้ขายจะสิ้นสุดลง
  5. การบันทึก การรักษาความปลอดภัย และการจัดหาเนื้อหาของข้อตกลงการขายที่สรุปไว้ให้กับลูกค้านั้นเกิดขึ้นโดย (1) ให้ข้อบังคับเหล่านี้ที่เว็บไซต์ของลูกค้า และ (2) การส่งอีเมลไปยังลูกค้า ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.4 2. ของข้อบังคับ เนื้อหาของข้อตกลงการขายได้รับการบันทึกและรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมในระบบไอทีของร้านอินเทอร์เน็ตของผู้ขาย
  6. ระเบียบมีอยู่ที่เว็บไซต์ Internet Store แต่สำหรับคำขอของลูกค้า ผู้ประกอบการยังจัดเตรียมไว้ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับมัน ทำซ้ำ และบันทึกเนื้อหาโดยส่งในรูปแบบ PDF ไปยัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าระบุ เอกสารในรูปแบบ PDF อาจอ่านผ่านแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เช่น Adobe® Reader ซึ่งอาจรวบรวมได้ฟรีจาก www.adobe.com ในเวลาเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับระเบียบข้อบังคับเพื่อดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF จากร้านอินเทอร์เน็ต ขณะทำการสั่งซื้อ
 4. วิธีและวันที่ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์

  1. การชำระเงินทั้งหมดตามข้อตกลงในการขายจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ประกอบการในชื่อและในนามของผู้ขาย ผู้ประกอบการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินต่อไปนี้ให้กับลูกค้าตามข้อตกลงในการขาย:
   1. ชำระเงินสดเมื่อได้รับพัสดุ
   2. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินด้วยบัตรผ่านระบบ Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera และ PayPal.com
    1. การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และด้วยบัตรจะได้รับการชำระตามทางเลือกของลูกค้าผ่าน Dotpay.pl, Klarna.com หรือ PayPal.com การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินด้วยบัตรให้บริการโดย:
     1. Dotpay.pl – บริษัท DOTPAY S.A. นั่งอยู่ใน Cracow ที่ ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการภายใต้ No. KRS 0000296790 โดยศาลแขวงสำหรับKraków-Śródmieście ใน Krakow, XI Commercial Department of the National Court Register, หุ้นทุนใน จำนวน 4.000.000,00 PLN ชำระเป็นทุน 4.000000,00 PLN.
     2. Klarna.com- Klarna Bank AB (publ.) บริษัทกฎหมายของสวีเดน ภายใต้ที่อยู่ต่อไปนี้: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tel : +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99 อีเมล: service@klarna.co.uk ซึ่งจดทะเบียนในทะเบียนบริษัทของสวีเดนภายใต้หมายเลข 556737-0431 ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมทางการเงินโดย Finansinspektionen
     3. Paysera - "Paysera LT", UAB, บริษัทกฎหมายลิทัวเนีย ภายใต้ที่อยู่ต่อไปนี้: Vilniaus m. ประหยัด วิลเนียส ม. มูนูลิโอ ก. 7, ลิทัวเนีย, จดทะเบียนภายใต้หมายเลข 300060819 ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมและได้รับการคุ้มครองในทะเบียนนิติบุคคลของสาธารณรัฐลิทัวเนีย
     4. PayPal.com – PayPal (ยุโรป) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. ชั้น 22–24 Boulevard Royal, L-2449, ลักเซมเบิร์ก
  2. วันที่ชำระเงิน:
   1. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยบัตร ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระเงินภายใน 7 วันตามปฏิทินนับจากทำข้อตกลงในการขาย
   2. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะชำระเงินในใบเสร็จพัสดุ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระเงินที่ใบเสร็จของพัสดุ
 5. ต้นทุน วิธีการ และวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์

  1. ส่งสินค้าได้ในเขตแดนของสหภาพยุโรป
  2. การจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงิน เว้นแต่ข้อตกลงการขายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า (รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่ง การจัดส่ง และบริการไปรษณีย์) จะแสดงให้กับลูกค้าที่ไซต์ร้านอินเทอร์เน็ต ในบุ๊กมาร์กที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและระหว่างการสั่งซื้อ รวมถึงในขณะที่ลูกค้า แสดงความตั้งใจที่จะผูกพันตามข้อตกลงการขาย
  3. ผู้ขายจัดเตรียมวิธีการจัดส่งหรือการรับสินค้าดังต่อไปนี้ให้กับลูกค้า:
   1. โดยจัดส่งหรือ
   2. โดยจัดส่งแบบชำระเงินปลายทาง
  4. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าคือ 7 วันทำการ เว้นแต่จะระบุระยะเวลาที่สั้นกว่าไว้ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่กำหนด หรือกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่าระหว่างการสั่งซื้อ ในกรณีสินค้าที่มีเงื่อนไขการจัดส่งต่างกัน ระยะเวลาในการจัดส่งจะเป็นเงื่อนไขที่ยาวที่สุด แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ จุดเริ่มต้นของระยะเวลาของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าคำนวณดังนี้:
   1. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรชำระเงิน - จากช่วงเวลาที่เครดิตเข้าบัญชีธนาคารหรือบัญชีการชำระเงินของผู้ประกอบการ
   2. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินด้วยเงินสดเมื่อได้รับ - นับจากวันที่ทำสัญญาขาย
 6. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  1. พื้นฐานและขอบเขตของความรับผิดของผู้ขายที่มีต่อลูกค้า หากผลิตภัณฑ์ที่ขายมีข้อบกพร่องทางกายภาพหรือทางกฎหมาย (การรับประกัน) ระบุไว้ในบทบัญญัติที่มีผลผูกพันโดยทั่วไปของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประมวลกฎหมายแพ่ง (มาตรา 556-576 แห่งแพ่ง) รหัส).
  2. ผู้ขายมีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าโดยไม่มีข้อบกพร่อง ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขายเนื่องจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และสิทธิ์ของลูกค้าระบุไว้ในเว็บไซต์ Internet Store ในบุ๊คมาร์คเกี่ยวกับการร้องเรียน
  3. ลูกค้าควรยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ประกอบการ สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ
  4. ขอแนะนำให้ลูกค้าให้ข้อมูลต่อไปนี้ในคำอธิบายการร้องเรียน: (1) ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะประเภทและวันที่ของข้อบกพร่อง; (2) อ้างวิธีการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อตกลงการขายหรือการประกาศลดราคาหรือการบอกเลิกสัญญาขาย (3) ข้อมูลการติดต่อของผู้ร้องเรียนและ (4) หมายเลขคำสั่งซื้อ - จะทำให้การตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยผู้ขายทำได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ข้อกำหนดที่ให้ไว้ในประโยคก่อนหน้าเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการร้องเรียนที่ยื่นแตกต่างไปจากคำอธิบายที่แนะนำ
  5. ผู้ขายจะตอบกลับการร้องเรียนของลูกค้าทันที ไม่ช้ากว่าภายใน 14 วันตามปฏิทินเมื่อทำการร้องเรียน ผู้ขายจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนที่ทำขึ้นเป็นรายบุคคลหรือเขาจะดำเนินการผ่านทางผู้ประกอบการ หากลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคต้องการให้เปลี่ยนสิ่งของหรือลบข้อบกพร่องหรือออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการลดราคาโดยระบุจำนวนเงินที่จะลดราคาและผู้ขายไม่ตอบสนองต่อ เรียกร้องภายใน 14 วันตามปฏิทิน เชื่อว่าตนยอมรับข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล
  6. ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ในการรับประกันมีหน้าที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus ในกรณีของลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตภัณฑ์จะเกิดจากผู้ขาย ในกรณีของลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภค ต้นทุนในการจัดส่งจะเกิดโดยลูกค้า
 7. การรับประกันความพอใจเป็นพิเศษ

  1. ผู้ขายให้การรับประกันพิเศษเกี่ยวกับความพอใจ ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ เขาจะมีสิทธิยื่นข้อเสนอเพื่อยุติข้อตกลงในการขาย ในกรณีที่ข้อตกลงการขายครอบคลุมมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์และลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้ความพึงพอใจในการรับประกันพิเศษเฉพาะโดยอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงนี้ เมื่อข้อเสนอการยกเลิกข้อตกลงการขายจะเป็นเพียงบางส่วนและจะอ้างอิงเท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างดังกล่าว
  2. ลูกค้าที่กล่าวถึงในรายการ 7.1. จะมีสิทธิ์ใช้ความพึงพอใจเป็นพิเศษของการรับประกันภายใน 21 วันนับจากวันที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 ของระเบียบข้อบังคับ
  3. ลูกค้าที่กล่าวถึงในรายการ 7.1. จะมีสิทธิ์ใช้การรับประกันความพอใจเป็นพิเศษเพียงครั้งเดียวโดยอ้างอิงถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่เสนอ การรับประกันความพอใจเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการขายฉบับแรกเท่านั้น ซึ่งหัวข้อนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ และไม่ครอบคลุมถึงข้อตกลงการขายถัดไปทุกฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  4. ลูกค้าที่กล่าวถึงในรายการ 7.1. จะได้รับสิทธิ์ใช้การรับประกันความพอใจเป็นพิเศษเฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
   1. ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
   2. ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการใช้งานที่แนบมากับผลิตภัณฑ์เดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกินปริมาณที่แนะนำ
  5. หากต้องการใช้การรับประกันความพอใจเป็นพิเศษ ลูกค้าที่กล่าวถึงในข้อ 7.1 ควร:
   1. ส่งคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะใช้การรับประกันความพอใจเป็นพิเศษผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ
   2. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ: หมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อและนามสกุล เลขที่ถนนและบ้าน เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ระหว่างการสั่งซื้อ หมายเลขบัญชีธนาคาร จำนวนแพ็กเกจที่ซื้อ ยอดซื้อทั้งหมด วันที่ ของการจัดส่ง, วันที่สั่งซื้อ, น้ำหนักก่อนการรักษา, น้ำหนักหลังการรักษา , จำนวนแคลอรี่ที่ถ่ายต่อวัน, ปริมาณของเหลวที่ถ่ายต่อวัน, คำอธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์, ผลกระทบของอาหารเสริมที่สังเกตได้ คำชี้แจงและการทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้นจะเทียบเท่ากับการเสนอให้ยุติข้อตกลงการขาย
  6. ผู้ประกอบการ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำคำชี้แจงและการให้ข้อมูลที่กล่าวถึงในข้อ 7.5 จะวิเคราะห์ข้อเสนอและข้อมูลที่ส่งไป และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการยอมรับหรือปฏิเสธ
  7. ในกรณีที่ลูกค้าใช้การรับประกันความพอใจเป็นพิเศษ ผู้ขายจะคืนราคาของผลิตภัณฑ์นี้ให้กับลูกค้า แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ากล่าวถึงในข้อ 7.1. ตามข้อตกลงการขายหนึ่งฉบับ ซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ จากนั้นผู้ขายจะคืนเงินให้เพียงราคาสินค้าหนึ่งรายการเท่านั้น การคืนราคาจะเกิดขึ้นภายใน 14 วันนับจากการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการยอมรับข้อเสนอของข้อตกลงการขาย
  8. บทบัญญัติของรายการนี้ไม่เกี่ยวข้องหรือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดของข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของผู้ขายสำหรับข้อบกพร่องของสิ่งนั้น
 8. วิธีการที่ไม่ใช่ศาลของการตรวจสอบการร้องเรียนและการติดตามการเรียกร้องและกฎของการเข้าถึงขั้นตอนเหล่านี้

  1. ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการใช้วิธีการที่ไม่ใช่ศาลในการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยลูกค้าและการดำเนินคดีและกฎในการเข้าถึงขั้นตอนมีอยู่ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคุ้มครองการแข่งขันและผู้บริโภค: ลิงก์
  2. ประธานสำนักงานคุ้มครองการแข่งขันและผู้บริโภคยังมีแผนกช่วยเหลือสำหรับการโทรศัพท์: 22 55 60 333 อีเมล: kontakt.adr@uokik.gov.pl หรือที่อยู่เป็นลายลักษณ์อักษร: ป. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa) งานของสำนักงานแห่งนี้คือการให้การสนับสนุนผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับการทบทวนข้อพิพาทของผู้บริโภคโดยไม่ได้ขึ้นศาล
  3. ผู้บริโภคมีตัวเลือกตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อใช้วิธีการที่ไม่ใช่ศาลในการตรวจสอบการร้องเรียนและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: (1) คำร้องขอให้พิจารณาข้อพิพาทต่อศาลผู้บริโภคที่เป็นมิตรถาวร (ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www. .spsk.wiih.org.pl/); (2) คำร้องขอแก้ไขข้อพิพาทที่ไม่ใช่ศาลต่อผู้ตรวจการเขตตรวจสอบการค้า (ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผู้ตรวจการที่มีอำนาจสำหรับเขตที่ผู้ขายดำเนินธุรกิจ) และ (3) การสนับสนุนจากโฆษกของ poviat (เทศบาล) ของผู้บริโภคหรือองค์กรทางสังคมซึ่งงานตามกฎหมายรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค (รวมถึงสหพันธ์ผู้บริโภคสมาคมผู้บริโภคชาวโปแลนด์) ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นผ่านอีเมล uตามที่อยู่: porady@dlakonsumentow.pl และที่แผนกช่วยเหลือสำหรับผู้บริโภค: 801 440 220 (สายข้อมูลในวันทำการระหว่าง 8:00 - 18:00 น. การชำระเงินสำหรับการเชื่อมต่อตามอัตราภาษีของผู้ให้บริการ)
  4. ภายใต้ที่อยู่ http://ec.europa.eu/consumers/... มีแพลตฟอร์มให้ใช้งาน เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการในระดับสหภาพยุโรป (แพลตฟอร์ม ODR) แพลตฟอร์ม ODR ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์แบบโต้ตอบและพูดได้หลายภาษาโดยมีจุดให้บริการที่ซับซ้อนสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่มุ่งแก้ไขข้อพิพาทที่ไม่ใช่ศาลเกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญาที่เกิดจากข้อตกลงการขายทางอินเทอร์เน็ตหรือข้อตกลงสำหรับการให้บริการ (ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม หรือภายใต้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของสำนักงานเพื่อการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค: ลิงก์)
 9. สิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลง

  1. ผู้บริโภคที่ทำข้อตกลงทางไกลสามารถยกเลิกข้อตกลงได้ภายใน 14 วันตามปฏิทินโดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 9.8 ของระเบียบข้อบังคับ เพื่อรักษาเส้นตายก็เพียงพอที่จะส่งคำสั่งก่อนที่จะหมดอายุ คำชี้แจงเกี่ยวกับการบอกเลิกข้อตกลงควรส่งไปยังผู้ขายโดยตรงหรือผ่านทางผู้ประกอบการ อาจมีการยื่นคำชี้แจงเช่น:
   1. เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ของผู้ประกอบการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของการแนะนำ หรือ
   2. ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ
  2. ตัวอย่างรูปแบบการบอกเลิกข้อตกลงมีอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 2 ของกฎหมายว่าด้วยสิทธิผู้บริโภค และนอกจากนี้ยังมีอยู่ในข้อ 11 ของข้อบังคับ และที่เว็บไซต์ Internet Store ในบุ๊คมาร์คเกี่ยวกับการเพิกถอนข้อตกลง . ผู้บริโภคสามารถใช้แบบฟอร์มได้ แต่ไม่จำเป็น
  3. ระยะเวลาในการบอกเลิกข้อตกลงเริ่มต้น:
   1. สำหรับข้อตกลงซึ่งขึ้นอยู่กับการที่ผู้ขายออกผลิตภัณฑ์และมีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์เดียวกัน (เช่น ข้อตกลงในการขาย) - จากช่วงเวลาที่ผู้บริโภคหรือบุคคลที่สามกำหนดผลิตภัณฑ์ให้เป็นเจ้าของโดย แตกต่างจากผู้ขนส่งและในกรณีของข้อตกลง ซึ่ง (1) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จำนวนมากซึ่งมีให้แยกต่างหากเป็นชุดหรือบางส่วน - ตั้งแต่ช่วงเวลาที่นำผลิตภัณฑ์สุดท้ายมาเป็นเจ้าของ ชุดผลิตภัณฑ์หรือบางส่วน ( 2) ประกอบด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด - ตั้งแต่ช่วงที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเป็นเจ้าของ
   2. สำหรับข้อตกลงอื่นๆ - นับจากวันที่สรุปข้อตกลง
  4. ในกรณีของการบอกเลิกข้อตกลงที่ทำขึ้นจากระยะไกล จะถือว่าข้อตกลงนั้นไม่ได้สรุปผล
  5. ผู้ขายมีหน้าที่ต้องคืนสินค้าให้กับผู้บริโภคทันที แต่ไม่ช้ากว่าภายใน 14 วันตามปฏิทิน นับแต่ได้รับข้อความแจ้งการยกเลิกข้อตกลงของผู้บริโภค การชำระเงินทั้งหมดที่ตกลงโดยเขาหรือเธอ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ( ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากทางเลือกในการจัดส่งของผู้บริโภค ซึ่งแตกต่างจากวิธีการจัดส่งที่ถูกที่สุดในอินเทอร์เน็ตสโตร์) ผู้ขายส่งคืนการชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่ผู้บริโภคใช้ เว้นแต่ผู้บริโภคจะตกลงอย่างชัดแจ้งถึงวิธีการคืนสินค้าแบบอื่นซึ่งไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากผู้ขายไม่ได้เสนอให้ไปรับสินค้าคืนจากผู้บริโภคเอง เขาอาจรอด้วยการคืนเงินที่ได้รับจากผู้บริโภคจนกว่าจะถึงเวลารับสินค้าคืนหรือแสดงหลักฐานการส่งโดยผู้บริโภค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
  6. ผู้บริโภคมีหน้าที่ต้องส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายทันที ภายใน 14 วันตามปฏิทินนับจากเวลาที่เขาได้ยกเลิกข้อตกลง หรือมอบให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ขายให้รับ เว้นแต่ ผู้ขายเสนอว่าจะรับสินค้าเอง เพื่อรักษาเส้นตายก็เพียงพอที่จะส่งสินค้ากลับก่อนที่จะหมดอายุ ผู้บริโภคสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
  7. ผู้บริโภคต้องรับผิดต่อการลดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หากเป็นผลมาจากการใช้งานในลักษณะที่เกินกว่าวิธีที่จำเป็นในการรับรู้ถึงลักษณะ คุณลักษณะ และการทำงานของผลิตภัณฑ์
  8. ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกข้อตกลงของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคมีหน้าที่ต้องจ่าย:
   1. หากผู้บริโภคเลือกวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่วิธีการจัดส่งปกติที่ถูกที่สุดในอินเทอร์เน็ตสโตร์ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเขาเพิ่มเติมให้กับผู้บริโภค
   2. ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงในการคืนสินค้า
   3. ในกรณีของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นบริการ ความสมบูรณ์ซึ่ง - ตามคำขอที่ชัดแจ้งของผู้บริโภค - เริ่มต้นขึ้นก่อนหมดเวลาสำหรับข้อตกลง renouncement ผู้บริโภคที่ดำเนินการสิทธิในการสละข้อตกลง จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคำนวณตามสัดส่วนกับขอบเขตของสิ่งตอบแทนที่ชำระแล้ว โดยคิดเป็นราคาที่ตกลงกันในสัญญาหรือค่าตอบแทน หากราคาหรือค่าตอบแทนสูงเกินไป เกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินคือมูลค่าตลาดของสิ่งตอบแทนที่ดำเนินการแล้ว
  9. สิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลงที่ทำขึ้นจากระยะไกลไม่ได้ให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยอ้างอิงถึงข้อตกลงต่อไปนี้:
   1. (1) การให้บริการ หากผู้ขายให้บริการโดยสมบูรณ์ตามความยินยอมโดยชัดแจ้งของผู้บริโภค และลูกค้าได้รับคำแนะนำก่อนการพิจารณาว่าหลังจากที่ผู้ขายปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว เขาหรือเธอจะเสียสิทธิ์ในการบอกเลิก ข้อตกลง; (2) ซึ่งราคาหรือค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดการเงินซึ่งผู้ขายไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเกิดขึ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา (3) ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สำเร็จรูป ซึ่งผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของผู้บริโภคหรือตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (4) เรื่องที่พิจารณาเป็นสินค้าที่เสี่ยงจะเสียเร็วหรือมีวันที่ "ใช้ก่อน" สั้น ๆ (5) เรื่องที่พิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีให้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ซึ่งอาจไม่สามารถส่งคืนได้หลังจากเปิดแล้วเนื่องจากการคุ้มครองสุขภาพหรือด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย หากเปิดบรรจุภัณฑ์หลังจากให้ (6) ซึ่งเรื่องการพิจารณาคือสินค้าซึ่งภายหลังการส่งมอบเมื่อพิจารณาถึงลักษณะแล้วจะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นอย่างถาวร (7) ที่พิจารณาเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันในการทำสัญญาขายและข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ้นกำหนด 30 วันและมูลค่าขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด ซึ่งผู้ขายไม่มีอำนาจควบคุม (8) ที่ผู้บริโภคกำหนดโดยชัดแจ้งว่าผู้ขายไปเยี่ยมเขาหรือเธอเพื่อทำการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอย่างเร่งด่วน หากผู้ขายให้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งผู้บริโภคเรียกร้องให้จัดหา หรือหากผู้ขายจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาโดยอ้างอิงถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (๙) เรื่องที่พิจารณาเป็นการบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จัดมาให้ในหีบห่อที่ปิดสนิท หากเปิดหีบห่อภายหลังการส่งมอบ (๑๐) การจัดหาวารสาร วารสาร หรือนิตยสาร เว้นแต่ข้อตกลงในการจองซื้อ (11) ปิดการขายทอดตลาด (12) สำหรับการให้บริการในขอบเขตของที่พักเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อยู่อาศัย การขนส่งสิ่งของ การเช่ารถยนต์ การจัดเลี้ยงอาหาร บริการที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อน ความบันเทิง กีฬา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม หากข้อตกลงระบุวันที่หรือระยะเวลา ของการให้บริการ; (13) สำหรับการจัดหาเนื้อหาดิจิทัลซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในผู้ให้บริการวัสดุ หากการพิจารณาเริ่มดำเนินการด้วยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของผู้บริโภคก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการบอกเลิกสัญญาและหลังจากที่ผู้ขายแจ้งให้เขาหรือเธอทราบเกี่ยวกับ การสูญเสียสิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลง
 10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

  1. ประเด็นของข้อบังคับและข้อกำหนดที่มีอยู่ในนั้นเกี่ยวข้องกับลูกค้าเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภค
  2. ผู้ขายมีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงการขายที่ทำกับลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภคภายใน 14 วันตามปฏิทิน ณ วันที่สรุป คำสั่งในขอบเขตนี้อาจถูกส่งโดยผู้ประกอบการ การสละข้อตกลงในการขายในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลและไม่ต้องรับภาระการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย
  3. ในกรณีของลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภค ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะจำกัดวิธีการชำระเงินที่มีอยู่และยังต้องชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ขึ้นกับวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือกและข้อเท็จจริงของ การทำข้อตกลงการขาย
  4. ในขณะที่ออกผลิตภัณฑ์โดยผู้ขายไปยังผู้ขนส่ง ลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภคจะได้รับผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และอันตรายจากการสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจของผลิตภัณฑ์ ในกรณีดังกล่าว ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่ยอมรับการขนส่งจนถึงการออกให้กับลูกค้าและสำหรับความล่าช้าในการขนส่งพัสดุ
  5. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งไปยังลูกค้าผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งของลูกค้า ซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภคมีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุในเวลาและในวิธีการที่สันนิษฐานไว้สำหรับพัสดุประเภทนี้ หากเขาหรือเธอระบุว่าในระหว่างการขนส่งมีความเสียหายหรือสูญเสียส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เขามีหน้าที่ต้องทำกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อสร้างความรับผิดของผู้ขนส่ง
  6. สอดคล้องเต้นรำกับศิลปะ 558 § 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ความรับผิดของผู้ขายสำหรับการรับประกันสินค้าที่มีต่อลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภค ได้รับการยกเว้น
  7. ในกรณีของลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภค ผู้ให้บริการอาจยกเลิกข้อตกลงสำหรับข้อกำหนดของบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลทันทีโดยส่งคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้า
  8. ความรับผิดของผู้ให้บริการหรือผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภคโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทางกฎหมายนั้นถูกจำกัด - ทั้งในกรอบของการเรียกร้องครั้งเดียวและการเรียกร้องทั้งหมดในยอดรวม - ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระและต้นทุนในการส่งมอบตามข้อตกลงการขาย แต่ไม่เกินหนึ่งพัน PLN ผู้ให้บริการ/ผู้ขายต้องรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภคเพียงสำหรับความเสียหายทั่วไปที่คาดการณ์ได้ในขณะที่ทำข้อตกลง และไม่ต้องรับผิดในบัญชีของผลกำไรที่สูญเสียที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าซึ่งไม่ใช่ ผู้บริโภค
  9. ข้อพิพาททั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ขายหรือผู้ให้บริการและลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้บริโภคจะต้องถูกศาลมีอำนาจในเขตสำนักงานใหญ่ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีข้อพิพาทกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งกับผู้ให้บริการ
 11. ความละเอียดขั้นสุดท้าย

  1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการควบคุมในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีอยู่ที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ Operator ซึ่งระบุไว้ในบทนำของระเบียบนี้
  2. ข้อตกลงที่สรุปโดย Internet Store ได้รับการสรุปในภาษาโปแลนด์
  3. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ:
   1. ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อบังคับด้วยเหตุผลสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมาย; การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินและการส่งมอบ - อยู่ในขอบเขต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อความสมบูรณ์ของบทบัญญัติของข้อบังคับเหล่านี้
   2. ในกรณีของการสรุปข้อตกลงบนพื้นฐานของข้อบังคับเหล่านี้ โดยมีลักษณะถาวร ข้อบังคับจะมีผลผูกพันสำหรับลูกค้า หากข้อกำหนดระบุไว้ในมาตรา 384 และ 384[1] แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง กล่าวคือลูกค้าได้รับแจ้งอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้ยกเลิกข้อตกลงภายใน 14 วันตามปฏิทิน ณ วันที่แจ้งให้ทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับส่งผลให้มีการเสนอค่าธรรมเนียมใหม่หรือการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมปัจจุบัน ลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงได้
   3. ในกรณีของการสรุป ตามข้อบังคับเหล่านี้ ข้อตกลงที่มีลักษณะแตกต่างจากข้อตกลงถาวร (เช่น ข้อตกลงการขาย) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับจะไม่ละเมิดสิทธิ์ที่ได้มาของลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคก่อนวันที่ การบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับจะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่ยื่นและข้อตกลงการขายที่สรุปหรือดำเนินการแล้ว
  4. ในประเด็นที่ไม่ได้ควบคุมในข้อบังคับเหล่านี้ บทบัญญัติที่มีผลผูกพันโดยทั่วไปของกฎหมายโปแลนด์จะมีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: ประมวลกฎหมายแพ่ง; กฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 (J. Laws 2002 ข้อ 1204 พร้อมการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับข้อตกลงการขายที่สรุปโดย 24 ธันวาคม 2014 กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค - บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิบางอย่างของผู้บริโภคและความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายดังกล่าวของ 2 มีนาคม 2000 (J. ของกฎหมาย 2000 ฉบับที่ 22 ข้อ 271 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยเงื่อนไขเฉพาะของการขายของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของประมวลกฎหมายแพ่งของ 27 กรกฎาคม 2002 (J. แห่งกฎหมาย 2002 ฉบับที่ 141 ข้อ 1176 ที่มีการแก้ไข); สำหรับข้อตกลงการขายที่สรุปโดย 25 ธันวาคม 2014 กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค - บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสิทธิผู้บริโภคของวันที่ 30 พฤษภาคม 2014 (J. ของกฎหมาย 2014 รายการที่ 827 พร้อมการแก้ไข); และบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่มีผลผูกพันโดยทั่วไป
 12. สิ่งที่แนบมา